Hi guys. I wanted to share with you the exclusive interview Angel Wicky did for playbloy magazine from  the Czech Republic. I told you about it yesterday, but here I have the interview. It is in Cxech and English (thanks to Angel Wicky).

Thanks to Angel for sharing this and her beauty and to fans that support her. We all celebrate this milestone in her career. The future looks bright.

Note: Czech is in black and english translation in blue

Angel_Wicky_Playboy2

ANDĚL S ĎÁBLEM V TĚLE
ČESKÁ PORNOHVĚZDA DOBÝVÁ SVĚT

Poděkování patří fotografovi Dušanu Křístrkovi www.kristek.sk, Viktorii Kovacsové za vizáž a make-up, i celému týmu, který se podílel na tomto projektu

Jak to chodí v zákulisí erotického průmyslu? Poslechněte si Angel Wicky, českou dívku, která se dere na vrchol ve svém velezajímavém oboru…

 ANGEL WITH DEVIL INSIDE HER BODY

CZECH PORN STAR CONQUER THE WORLD

Many thanks to the photographer Dušan Křístek www.kristek.sk, Victoria Kovaca for visage and make-up, and the entire team that was involved in this project.
How it works behind the scenes of erotic industry? Listen to Angel Wicky, Czech girl which is trying to get through to the top in her very interesting field…

PLAYBOY: Řekneš nám nejdříve něco o sobě Wicky?
WICKY: je mi 23 let, pocházím z Vysočiny a přestěhovala jsem se do Prahy kvůli práci. Když se v mé branži něco děje je to tady v Praze. A když hodně cestuji, odtud je to nejjednodužší.

PLAYBOY: Will you tell us a little about yourself first Wicky?
WICKY: I am 23 years old, I come from Highlands and I moved to Prague because of my job. When is something going on in my industry, it’s here in Prague. And when I travel a lot, it is the easiest from here.

PLAYBOY: Ted točíš nejvíce?
WICKY: Ve Velké Británii, ve Francii a v Maďarsku. Záleží na tom, jaká se produkčním společnostem líbí lokace

PLAYBOY: Where do you shoot the most?
WICKY: In Great Britain, France and Hungary. It depends on the production companies, which location they like.

PLAYBOY: A odkud to jméno Angel Wicky?
WICKY: Wicky je kombinace jména Viky a anglického slova “wicked”, čili zlobivá, zkažená, ďábelská. A Angel andílek. Moje jméno je stejně rozporuplné jako můj vzhled a povaha. Anděl s ďáblem v těle.

PLAYBOY: And where does the name Angel Wicky come from?
WICKY: Wicky is a combination of the name of Viky and the English word “wicked”, that mean naughty, devilish.  A  Angel, which is angel-cherub. My name is as inconsistent as my appearance and character. The angel with the devil in her body.


Angel_Wicky_playboy

PLAYBOY: Kdy jsi se přestala stydět?
WICKY: Odmalička jsem byla exhibicionistka, chtěla jsem dělat ujeté věci. Být sladká milá ale i zlobivá. Studovala jsem zpěv, tanec, herectví a nikdy jsem se moc nestyděla. První nahou fotku jsem udělala v šestnácti a první pornofotku v osmnácti. Do té doby je to nelegální.

PLAYBOY: When did you stopped be ashamed?
WICKY: I was an exhibitionist from an early age; I was driven to do crazy things. Be sweet and nice but naughty. I studied singing, dancing, acting and I was never too shy. The first naked photo I took at sixteen and first naked porn pictures at eighteen. Until then, it’s illegal.

PLAYBOY: Jak jsi se k téhle práci dostala?
WICKY: Chtěla jsem dělat něco akčního. Kontaktovala jsem agentury, chodila na castingy a zjistila, že mně to hodně baví. Postupně jsem se svým zájmem pro vše ujeté, svým exhibicionismem a střeštěnými  nápady udělala pověst a jméno. Teď už jsem sama sobě vlastním šéfem, cestuji, poznávat nové lidi a buduji si kariéru. Už v patnácti jsem věděla, že to chci dělat. Nestydím se a jsem holka pro každou špatnost.

PLAYBOY: How did you get in this job?
WICKY: I wanted to do some action. I contacted agencies, went to casting and found out that I liked it a lot. I gradually made ​​a reputation and name with my interest for travelling, with my exhibitionism and crazy ideas. Now I am myown boss, I travel, meet new people and build my career. I knew that I want to do this since I was fifteen already. I’m not ashamed and I’m a girl for anything.

PLAYBOY: Jak to vlastně v tvé branži chodí?
WICKY: Nejdříve musí adeptka oslovit hodně agentur, chodit na osobní schůzky a castingy. Uchazeč musí mít hezké tělo a obličej, být schopen udělat striptýz, tancovat, fotí se nahé ,lehce erotické fotografie. Mohou vás vyzvat aby jste jim ukázali nějakou masturbaci a tak.
Uchazeč musí být exhibicionista, protože se pracuje před velkým týmem lidí. Musí dokázat improvizovat a zaujmout lidi.
Pokud se uchazeč líbí, agentura jej zkontaktuje a zkusí natočit nějaké video. Nováčci začínají se starými muži a ženami, chlapi většinou musí začít v gay pornu. Práce se musí udělat a nezáleží na tom, jak je ten druhý člověk starý anebo jak vypadá. Potom dostanete scénář- jaké pozice, kolik, kdy udělat změny, řídí si to režisér Obvykle se dělá okolo pěti pozic, točení trvá zhruba šest hodin, ale taky celý den. A orgasmus přesně ve chvíli kdy to řekne režisér. A potom zase  čekáte doma. Existuje stránka, kde všechny společnosti píší recenze na vaši práci. Když jdete na casting vědí o vás už všechno. Stát se slavnou pornohvězdou jsou roky tvrdé práce

PLAYBOY: How does it work in your business?
WICKY: First, an adept must reach a lot of agencies; go for a personal meetings and castings. The candidate must have a nice body and face, be able to do a striptease dance, also make naked, slightly erotic photos. They can invite you to show them some masturbation and other stuff.
The candidate must be an exhibitionist, because she has to work in front of big team of people. Candidate must prove to improvise and impress people.
If the production company likes the candidate, the agency contact him and he tries to shoot some video. Novices begin with the old men and women; boys usually have to start in gay porn. The work must be done and it doesn’t matter how old the other person is or how he looks. Then you get a script- what position, how much, when to make changes, the director controls it. Is usually to do around five positions, shooing takes about six hours, but also it can take the whole day. An orgasm at the exact moment when director tells. And then again you are waiting at home. There is a page where all companies write reviews of your work. When you go to the casting they already know everything about you. Become a famous porn star are years of hard work

PLAYBOY: Splnil se ti tvůj sen?
WICKY: Určitě. Chtěla jsem všem ukázat všem že i holka „krev a mlíko“může být úchvatná. Určitě nejsem dokonalá, ale hezká tvář, prsa, boky a zadek jsou na ženě to nejkrásnější. Jsem bisexuální a líbí se mi podobné typy dívek jako já. Chtěla jsem ukázat že i erotické filmy se dají dělat i umělecky jako divadlo. Musí to mít šmrnc- nejde jen o mechanický sex při kterém budou nadržení chlapi onanovat. Každopádně se chci dostat mezi několik nejlepších pornohvězd na světě a dostat porno Oskary.

PLAYBOY: Did your dream come true?
WICKY: Absolutely. I wanted to show everyone that also the girl “blood and milk “can be breathtaking. I’m sure I’m not perfect, but pretty face, breasts, hips and butt are the most beautiful parts of a woman. I am bisexual and I like similar types of girls like me. I wanted to show that even erotic movies can be made as artistically as they are in mainstream films. It must have pizzazz – It’s not just about mechanical sex during which horny guys masturbate. Anyway, I want to get in few of the best porn stars in the world and get porn Oscars.

Angel_Wicky_Playboy3

PLAYBOY: Vnímáš při práci ještě vůbec lidi kolem?
WICKY: Ano musím. Myslím na scénář, jaké pozice dělat, kdy udělat změnu, jak dlouho mám něco dělat. Musím dávat pozor kam směřují kamery, světla, co říká režisér.

PLAYBOY: Do you still notice people around you at work?
WICKY: Yes I do. I must think on the script, what position to do, when to make change, how long I have to do something. I have to be careful where the camera aims, the lights, what the director say.

PLAYBOY: Co všechno točíš?
WICKY: Po pravdě skoro vše. Sólo fotky, videa, Girl/girl lesbo, boy/girl s mužem, anal, double penetration, skupinový sex, soft S/M- kde jsem většinou domina, bondage. Rozhodně ovšem nepolykám.

PLAYBOY: What do you shoot?
WICKY: In truth, almost everything.  Solo photos, videos, Girl / girl lesbo, boy / girl with a man, anal, double penetration, group sex, soft S/M- where I’m usually domina, bondage.  But I don’t swallow definitely.

PLAYBOY: Jak přibližně vypadá tvůj den když točíš?
WICKY: Snídaně a jedu na lokaci. Potom s režisérem řeším scénář, kostýmy a scénu. Pokud jsem sama režisér, tak si to připravuji sama. V župánku pak jdu za vizážistkou a stylistou. Nachystaná jdu na scénu a nafotí se  fotky. Režisér a fotograf mě navigují po milimetrech do nejlépe vypadajících pozic. Focení trvá dvě tři hodiny. Další hodinu trvají poslední úpravy a vše co se nafotilo, se začne točit. Podle náročnosti scény a poloh se točí dvě až šest hodin. Když se vše dotočí,  jdu se umýt, dořeší se smlouvy a peníze, balím se a jedu pryč. A buď doma nebo na hotelu zapadnu do vany, najím se a relaxuji

PLYBOY: How is your day when you shoot?
WICKY: Breakfast and I go to the location. Then I deal with the director on set, costumes and scene set. If I’m the director myself, I prepare it myself. Then I go for make-up artist and stylist in bathrobe. When I am ready I go on scene and we make the photos. Director and photographerscan me by millimeters for the best looking positions. Shooting takes two or three hours. Another hour take lasts modification and everything what we shot first as photo now start as movie. According to the complexity of the scene and position the shooting take from two to six hours. When everything is done, I go to shower, finish the contracts and money; I pack up and go away. And either at home or at the hotel , jump to take a bath, eat and relax.

PLAYBOY: Nebojíš se, že tě někdo může nakazit?
WICKY: Pornoherci musí chodit minimálně jednou za měsíc na kompletní testy z krve a moče. Já chodím každé dva týdny.  Před každým točením si testy  vzájemně zkontrolujeme.

PLAYBOY: Are not you afraid that someone might infected you?
WICKY: Pornactors must go at least once a month to complete tests from blood and urine. I go every two weeks. Before shooting we check each other tests.

Angel_Wicky_Playboy5

PLAYBOY: Jaký je tvůj ideální projekt?
WICKY: Moc bych chtěla udělat sérii filmů stylem „Můj deníčku…“ Něco jako reality show, kde by se mnou všude chodila kamera. Takže záliby, koníčky, volný čas, zákulisí porna, jak točíme. A pak jak třeba přijdu domů a mám sex s přítelem nebo manželem. Hádky, neshody, rozchod nebo rozvod. Potom třeba románek s nějakým svalnatým černochem, výlety, divoký sex. A pak třeba s kamarádkou na swingers párty. Anebo jdu s nějakým klučinou na rande, svíčky a romantika, něžnosti. Do toho románek s pornohercem, kterého budu svazovat, bít a znásilňovat, milostný trojúhelník a do toho mně ještě otavuje trenér z fitka. Mám zkrátka v hlavě milion nápadů na eroticky seriál. A to je můj sen: pikantní erotický seriál nabytý spoustou sexuálních praktik, hraných scén z běžného života a emocí.

PLAYBOY: What’s your ideal project?
WICKY: I’d like to do a series of film style, “My Diary …” Like a reality show; everywhere I go is camera with me. So, hobbies, leisure, backstage porn as we shoot. And how I come home and I have sex with my boyfriend or husband. Quarrels, disagreements, separation or divorce. Then a romance with a muscular black man for example, trips, wild sex. And then I go on swingers party with my girlfriend.  Or I go on a date with some young guy, candles and romance, tenderness. In that an affair with porn actor which I will tie up, beat and rape him, a love triangle and to all this my fitness trainer is still bothering me. I just have a million ideas for erotic series in my head.  And this is my dream:  spicy erotic series full of lots of sexual practices, played scenes from everyday life and emotions.

PLAYBOY: Pro které společnosti pracuješ?
WICKY: Score, Rocco Siffredi, Mofos, DDF, Dorcel, David Perry, Brazzers, Kink, Mario Saliery, Evil Angel, 21 sextury, Magma Film, Reality King, Nathan Blake, Joachim Keffes, Frank Thring, Chavier, Legalporn, Culioneros, Roy Alexandre, Silvia Saint, Evil Angel, Momxxx,…

PLAYBOY: For which companies have you worked?
WICKY: Score, Rocco Siffredi, Mofos, DDF, Dorcel, David Perry, Brazzers, Kink, Mario Salieri, Evil Angel, 21 Sextury, Magma Film, Reality King, Nathan Blake, Joachim Keffes, Frank Thring, Chavier, Legalporn, Culioneros, Roy Alexandre, Silvia Saint, Evil Angel, Momxxx …

 PLAYBOY: Máš nějaké koníčky? Co děláš když netočíš?

WICKY: Můj hlavní koníček je moje práce. Tam se mohu realizovat, předvádět, dělat ujeté a šílené věci. Když jsem režisérka, tak si užívám roli „velkého šéfa“,  kterého musí všichni poslouchat. Tam a mohu projevit svou kreativitu. Jinak ráda sportuji, běhám, plavu, chodím do fitka a hodně se věnuji sexu i ve volném čase. Ráda čtu naučné a  dokumentární časopisy a knihy, a dívám na filmy s tímto zaměřím. A  jsem blázen do dobrého a zdravého jídla, vaření a pečení.

 

PLAYBOY: Do you have any hobbies? What do you do when you don’t shoot?
WICKY:  My main hobby is my work. There, I fullfil myself, perform myself, travel and do crazy things. When I’m director, I’m enjoying the role of “big boss”, which everyone must obey. There I can show my creativity. Otherwise, I like sports, running, swimming, going to the gym and I also havea lot of sex in my free time. I like to read and educational and documentary magazines and books, and watch movies with this focus. And I’m a crazy for a good and healthy food, cooking and baking.

PLAYBOY: Každého fanouška upoutá tvůj hrudník. Jsi s svými ňadry spokojená?
WICKY: Ano, lidé se koukají a otáčejí. Je to příjemný pocit. Navíc ráda nosím výrazné, krátké a sexy oblečení s velkým výstřihem a strhávám na sebe pozornost, takže si to užívám. Videa a fotky, které dělám, jsou tudíž zaměřené právě na prsa. Mám velikost 5, DD/E, a moje prsa jsou přírodní. Možná si je nechám v budoucnu trochu zpevnit, ale menší ani silikonové nechci! Miluju je takové měkoučká a pohyblivá jako jsou.

Angel_Wicky_Playboy6

PLAYBOY: Every fan is attracted by your chest. Are you happy with your breasts?
WICKY: Yes, people are watching and rotate. It’s a nice feeling. Also, I like to wear significant, short and sexy dress with low neck and I pull down the attention on me, so I enjoy it. Videos and photos, I make are therefore focused mainly on breast. I have a size 5, DD / E, and my breasts are natural. Maybe I will make them bit firmer in future, but I don’t want smaller or silicone one l! I love them such feathery and mobile as they are.

PLAYBOY: A co ty piercingy, kde všude je máš? Plánuješ tetování?
WICKY: Piercingy mám v uších, nose, pod jazykem, v pupíku, ve velkém stydkém pysku, a teď mám nově i v bradavkách, takže Playboy je první na světě kdo je má vyfocené. Ještě bych chtěla ještě piercing nad klitoris a jazyk. A pak? Uvidíme, třeba fanoušci přijdou s nějakým nápadem. Tetování nemám a ani zatím žádné neplánuji. Navíc se na většinu mých projektů ani nehodí.

PLAYBOY: What about those piercings, where all you have them? Are you planning a tattoo?
WICKY: Piercings are in my ears, nose, under tongue, in navel, big labia, and now I have newly also in the nipples, so Playboy is the first in the world who have them photographed. I would like to have piercing up to clit and in tongue. And then? We’ll see, maybe the fans come up with an idea. I don’t have a tattoo and I don’t plan to have any.  Mainly, they don’t fit for most of my projects.

PLAYBOY: Poznávají tě lidi na ulici?
WICKY: Ano, dokonce i v Čechách a na Slovensku, i když tady natolik známá nejsem V zahraničí jsou většinou lidé moc milí a přátelští. Jsem nadšená z jejich zájmu, rozšířených očí a rozklepaného hlasu. je to hřejivý pocit.

PLAYBOY: Do people recognize you on the street?
WICKY: Yes, even in the Czech and Slovak, though I’m not so well known here. In abroad people are usually very nice and friendly. I am excited about their interests, widespread eyes and trembling voice. It’s a warm feeling.

PLAYBOY: Jsi zadaná? Co kdybys se zamilovala? Skončila by jsi s touto prací?
WICKY: Nic bych neměnila. Pokud chce se mnou někdo být, musí mně brát takovou, jaká jsem. Soukromý a pracovní život mám striktně oddělený. To by ostatně měl dělat každý.

PLAYBOY: You engaged? What if you will fell in love? Would you quit with this job?
WICKY: I would change nothing. If someone wants to be with me, he must take me as I am. I have strictly separated private and business life. Indeed, everyone would do that.

 

PLAYBOY: Čeho si  všímáš na mužích všímáš?
WICKY: Vzhled hraje určitě svojí roli. Na chlapovi se mi musí něco líbit, musí z něho vyzařovat mužnost, síla a charizma, to, že ví co chce. Ale nejvíc mně zaujme jeho temperament a sebevědomí, to jak se dokáže uvolnit a být v pohodě. Musí být spolehlivý a pracovitý ale v soukromí pak i nespoutaný, ujetý, kreativní. Musí umět vypustit to zvíře v sobě. Byznysmen s ďáblem v těle. Jako Já.

 

PLAYBOY: What do you look in the men?
WICKY: Appearance certainly plays a role. I have to like something on the guy; it must radiate virility, power and charisma from him that he knows what he wants. But most interesting to me is his temperament and self-confidence, the way how he can relax and be cool. He must be reliable and hardworking but unbounded, crazy and creative in private life. He must be able to release the beast in himself. Businessman with devil in his body. Like me.

 
Angel_Wicky_Playboy8

PLAYBOY: Říkala jsi, že jsi bisexuální, máš raději sex s muži nebo ženami?

WICKY: Oboje má svoje kouzlo. S ženou je to většinou něžnější, je to víc o dotecích, líbání a hlazení, víme, co se nám líbí, jsme k sobě otevřenější. Ráda bývám dominantní, hraju si, dráždím, hledám, co ji uspokojí. S mužem se dají naopak dělat divoké orgie i něžný sex, střídat role, být dominantní a pak submisivní. Chlapská síla má svoje kouzlo, takže ano asi se mi to víc líbí s muži.

PLAYBOY: You said you are bisexual, do you prefer sex with men or women?
WICKY: Both have their charm. With a girl is usually gentler, it’s more about touches, kissing and fondling, we know what we like, we are more open to each other. I like to be dominant, play with her, tease her, seeking what will satisfy her. With a man  it is possible to do wild orgies and also gentle sex, alternate role, being dominant and then submissive. Manly strength has its charm, so yes I guess I like it more with men

PLAYBOY: Které polohy máš nejraději?
WICKY: Mám ráda polohu na koníčka, kde si mohu dělat co chci a  misionáře se zadkem nahoře. To jsou dvě nejlepší pozice kde si mohu dráždit klitoris a stimulovat bod G a  dráždit přední stěnu vagíny.

PLAYBOY: Which position do you prefer?
WICKY: I like the position on the top, where I can do what I want and missionary with ass up. These are the two best positions where I can tease my clitoris and stimulate the G-spot and tease the front wall of vagina.

PLAYBOY: A po práci máš ještě chuť si pohrát sama se sebou?
WICKY: V práci si to moc neužívám, někdy je nepohodlné a nepříjemné. V soukromí máme ovšem všichni normální život. A protože jsem hrozně nadržený člověk, tak mám často chuť se potěšit i sama.

PLAYBOY: And after work, you still feel like play with yourself?
WICKY: I don’t enjoy it too much at work; sometimes it’s uncomfortable and not pleasant.  In private, however, we all have normal life: and because I am very horny person, so I often like to please myself.

PLAYBOY: Máš na závěr nějaký vdkaz pro své fanoušky?
WICKY:  Chci, aby jste věděli, že si vážím vašich milých slov a podpory.  Jsem šťastná, že máte rádi mou práci a sledujete mně. Slibuji, že budu tvrdě makat na nových skvělých projektech, které si budete moci užít.  Líbá vaše Angel Wicky

PLAYBOY: Do you have some message for your fans to the end?
WICKY: I want you to know that I appreciate your kind words and support. I am happy that you like my work, and you watch me. I promise to work hard on new exciting projects, which you will be able to enjoy. With kisses your Angel Wicky

Note: I am really interested in the reality porn series concept. I hope I can bring you news about it in the future.

Angel_Wicky_Playboy7

 

By Boobsrealm

Big Boobs Lover. twitter: @Boobsrealm_Vip Instagram: https://www.instagram.com/boobsrealm__com/ My top 10 favorites of all time: Katerina Hartlova, Merilyn Sakova, Lucie Wilde, Jenna Doll, Christy Marks, Tanya Song, Beth Lily, Karina Hart, Wendi White and Faith Nelson

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x